Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (“GDPR”) este extrem de important pentru S.C. Sofarfarfm SRL și în acest sens vă informăm că tratăm cu responsabilitate colectarea și procesarea datelor cu caracter personal.


Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt menționate mai jos, ne puteți contacta la adresa protectiadatelor@sofar-farm.ro


În cadrul activităților sale, S.C. Sofarfarm SRL realizează diferite operațiuni de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor vizate care au completat formularul de contact aflat pe paginile de reclamă (LP).


Cadrul legal general este reprezentat de Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (UE) 2016/679 (“GDPR​”) aplicabil în Uniunea Europeană, precum și legislația națională aplicabilă.


S.C. Sofarfarm SRL acționează în calitate de operator al datelor cu caracter personal, întrucât stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.


În secțiunea următoare, S.C. Sofarfarm SRL a redat toate informațiile care sunt necesare pentru a înțelege activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal.


Definiții
 • Date cu caracter personal - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.


Identitatea și datele de contact ale operatorului

Operatorul are sediul în București, str. 13 septembrie nr. 90, sector 5, datele de contact fiind contact@sofar-farm.ro 


Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor

Toate cererile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate vor fi adresate către Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la următoarea adresă de mail: protectiadatelor@sofar-farm.ro 

În cazul în care se solicită informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către S.C. Sofarfarm SRL, vă rugăm să contactați Persoana Responsabilă cu Protecția Datelor la aceeași adresă de mail. (protectiadatelor@sofar-farm.ro).


Scopurile pentru care S.C. Sofarfarm SRL prelucrează datele cu caracter personal

S.C. Sofarfarm SRL prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care completează formularul de contact pentru a putea răspunde prompt solicitărilor din partea potențialilor clienți sau specialiști din domeniul medical, interesați de produsele societății.

S.C. Sofarfarm SRL prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor care completează formularul de contact pentru a realiza analize de piață pe baza infomațiilor primite de la aceștia și a le putea folosi în strategia de marketing a societății. 


Temeiurile legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea este necesară pentru încheierea unor contracte, precum și executarea acestora:

 • încheierea contractelor de distribuție cu societăți specializate din piața farmaceutică.
 • încheierea contractelor de promovare în scopul creșterii notorietății produselor societății 

Persoana vizată și-a oferit consimțământul ​pentru a primi informații punctual sau în mod regulat


Dezvăluirea datelor cu caracter personal unor destinatari sau unor categorii de destinatari

În perioada etapei de colectare și stocare, S.C. Sofarfarm SRL nu va dezvălui nici o dată cu caracter personal aparținând unei persoane care a completat formularul de contact către o parte terță din afara societății. În acest stagiu, datele cu caracter personal sunt distribuite numai către membrii societății implicați în mod direct în procesul de comunicare și analiză de marketing.

S.C. Sofarfarm SRL ar putea dezvălui date cu caracter personal către entități contractate de societate pentru externalizarea unor servicii în cadrul cărora va fi necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, precum furnizori de cloud (Google - GSuite), servere (GoDaddy), servicii de gestionare/trimitere e-mail (MailChimp, Google - GSuite).


Perioada de retenție a datelor cu caracter personal

Toate datele cu caracter personal ale persoanelor care completează formularul de contact vor fi prelucrate în baza temeiului legal al consimțământului, datele vor fi prelucrate până în momentul retragerii consimțământului oferit pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Persoana vizată poate cere în orice moment ștergerea datelor sale din baza de date a societății.


Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

GDPR respecta drepturile pe care fiecare individ le are în ceea ce privește prelucrarea datelor sale cu caracter personal. S.C. Sofarfarm SRL asigură exercitarea acestor drepturi și oferă mai jos o informare completă in legatura cu aceste drepturi:

 • Dreptul de acces – aplicantul poate solicita confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către societate, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații despre acestea (menționate în art. 15 din GDPR). Pe bază de solicitare, S.C. Sofarfarm SRL va elibera și o copie asupra datelor cu caracter personal prelucrate. Dreptul de acces este un drept fundamental al individului pe care S.C. Sofarfarm SRL îl va respecta. S.C. Sofarfarm SRL poate refuza să răspundă pozitiv unei cereri de acces în cazul în care persoana vizată depune o cerere în mod vădit nefondată sau excesivă.
 • Dreptul la rectificare este aplicabil în situațiile în care S.C. Sofarfarm SRL deține date cu caracter personal inexacte sau incomplete, date pe care persoana vizată are dreptul să ceară să fie rectificate sau completate.
 • Dreptul la ștergerea datelor se exercită de persoana vizată prin solicitarea ștergerii tuturor datelor sale personale din evidența S.C. Sofarfarm SRL, iar S.C. Sofarfarm SRL va proceda în consecință, de îndată.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării ​aplicabil atunci când acuratețea datelor cu caracter personal este contestată, pentru perioada necesară în vederea administrării situației. Acest drept este, de asemenea, aplicabil când prelucrarea datelor este neconforma și ștergerea datelor nu a fost cerută. (conform articolului 18 din GDPR în care sunt descrise toate situațiile în care se va putea restricționa prelucrarea datelor).
 • Dreptul la portabilitatea datelor ​reprezintă dreptul persoanei vizate de a primi datele cu caracter personal într-un format structurat, comun utilizat și citibil de mașini și transmiterea mai departe a acestor date către alt operator. Acest drept la portabilitate va fi aplicabil numai cu privire la datele cu caracter personal pe care persoanele vizate ni le-au oferit.
 • Dreptul de a se opune ​constând în posibilitatea de a te opune prelucrării, în baza unor temeiuri cu privire la situația particulară a persoanei vizate.
 • Dreptul persoanei vizate de a-și retrage consimțământul pentru prelucrarea de către S.C. Sofarfarm SRL a datelor cu caracter personal. Persoanele care și-au dat consimțământul pentru primirea unor informații de în mod punctual din partea S.C. Sofarfarm SRL vor putea să transmită retragerea acestui consimțământ printr-un mail la adresa protectiadatelor@sofar-farm.ro.
 • Dreptul persoanei vizate de a depune o plângere unei autorități de supraveghere Persoanele vizate care consideră că drepturile acestora au fost încălcate vor putea să se adreseze Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.


Informaţii de contact ale Autorității de Supraveghere

Website: http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Telefon: +40 21 252 5599


SOFARFARM S.R.L.

Calea 13 Septembrie nr. 90, et.2

contact@sofar-farm.ro

Ai o intrebare?